Privacyverklaring stichting De Schoolschrijver, Amsterdam

Stichting De Schoolschrijver is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Stichting De Schoolschrijver zet de allerbeste kinderboekenauteurs in om leerlingen op basisscholen  taalsterk te maken en daarmee klaar voor de toekomst. De Schoolschrijvers delen hun liefde voor  verhalen schrijven en de magie van taal. Ze maken van taallessen een spannend avontuur. 

De Stichting gebruikt (verwerkt) persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening  Gegevensbescherming. Bij gebruik van persoonsgegevens moeten degenen van wie de persoonsgegevens  worden gebruikt over dat gebruik geïnformeerd worden. De Stichting geeft die informatie in deze Privacyverklaring. 

Gebruik persoonsgegevens 

Stichting De Schoolschrijver verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, een zakelijke relatie met ons onderhoudt en/of omdat u deze persoonsgegevens aan ons (heeft) verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam
 2. Voorletters
 3. Geslacht
 4. Adresgegevens
 5. Telefoonnummer (vast en mobiel)
 6. E-mailadres
 7. Organisatiegegevens (indien van toepassing)
 8. Bankrekeningnummer (indien van toepassing)
Doel verwerking persoonsgegevens

Stichting De Schoolschrijver verwerkt uw persoonsgegevens voor (één van) de volgende doelen:

 1. Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen.
 2. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze onderwijskundige dienstverlening uit te kunnen voeren.
 3. U te informeren over wijzigingen en/of uitbreidingen van onze onderwijskundige diensten. 4. Om onderwijskundige diensten aan u te kunnen leveren.
 4. Ter afhandeling van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten.
 5. Ter afhandeling van betalingen.
Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting De Schoolschrijver verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting De Schoolschrijver neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming: Anke Tummers (anketummers@deschoolschrijver.nl)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Stichting De Schoolschrijver bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen; recht op vergetelheid

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting De Schoolschrijver. Ook heeft u het recht
op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming: Anke Tummers (anketummers@deschoolschrijver.nl). De Stichting doet haar uiterste best om zo snel mogelijk – in ieder geval doen binnen 4 weken na ontvangst daarvan – op uw vraag/klacht/opmerking over het gebruik van uw persoonsgegevens te reageren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting De Schoolschrijver gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting De Schoolschrijver gebruikt cookies om de website te laten functioneren, de website te helpen analyseren om onze dienstverlening te verbeteren of voor marketing doeleindes zoals het personaliseren van advertenties. Bekijk hier meer informatie. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie hier voor een toelichting over cookies: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Externe gegevensverwerking

Stichting De Schoolschrijver maakt voor de verwerking van persoonsgegevens gebruik van de volgende computerprogramma’s of -systemen: Mailchimp (nieuwsbrief), Perfect View (contactgegevens), Google Analytics (voor het bijhouden van surfgedrag), Google Ads/Microsoft Advertising/Meta Business Suite/Pinterest Ads/LinkedIn Ads (adverteren) en Moodle (alleen voor deelnemers aan onderwijsprogramma’s).

Geheimhouding

Alle medewerkers van Stichting De Schoolschrijver die toegang hebben tot persoonsgegevens, hebben een geheimhoudingsplicht, die strikt wordt nageleefd. Dit geldt ook voor externe, free lance, medewerkers die in opdracht van ons werken.

Functionaris Gegevensbescherming

Anke Tummers is de Functionaris Gegevensbescherming van stichting De Schoolschrijver. Zij is direct te bereiken via anketummers@deschoolschrijver.nl.

Klachten

Stichting De Schoolschrijver wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens

Stichting De Schoolschrijver, WG-Plein 104, 1054 SC Amsterdam, 020 – 8463069 info@deschoolschrijver.nl, www.deschoolschrijver.nl, KVK 34377055