Lezen, schrijven, taalplezier op de basisschool
Positieve impact op lees- en schrijfvaardigheid

De effecten van Schoolschrijver-programma’s

De Schoolschrijver biedt al 10 jaar lees- en schrijfprogramma’s voor het basisonderwijs, met de inzet van de allerbeste kinderboekenschrijvers.  We krijgen hoge waarderingscijfers en enthousiaste reacties van deelnemende leerkrachten, van ouders, leesconsulenten en van de kinderen zelf.  We laten daarnaast ook regelmatig onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de effecten van onze programma’s. Daarover lees je hier meer.

Meer leesplezier en betere taalvaardigheid

Schoolschrijver-programma’s helpen de leerkracht de taaldoelen te behalen. Leerlingen die aan onze programma’s deelnemen, krijgen niet alleen meer plezier in lezen en verhalen schrijven. Ze lezen vaker, worden ook taalsterker en krijgen meer zelfvertrouwen. Kinderboekenauteurs spelen daarbij een belangrijke rol. Zij weten de rijkdom, kracht en magie van taal over te brengen. De Schoolschrijvers werken samen met de leerkrachten en maken de taallessen tot een spannend avontuur.

Voor kinderen blijkt de aanwezigheid van een heuse schrijver bijzonder stimulerend te werken, zowel op het gebied van creatief schrijven, als op het gebied van het lezen van literatuur. Ook de prestaties in het vak taal gaan erop vooruit. – De Raad voor Cultuur (RvC) in haar advies aan het Ministerie van OCW mei 2018

Uit onderzoeken onder leerkrachten en kinderen blijkt de effectiviteit van het Halfjaarprogramma.

 • Leerkrachten (91%) constateren dat leerlingen vooruitgaan in stellen en schrijfplezier. Ook zien zij een duidelijke toename in creativiteit, nieuwsgierigheid en fantasie.
 • Leerkrachten (75%) constateren dat de kinderen meer leesplezier en schrijfmotivatie ontwikkelden door de Schoolschrijver.
 • Ruim de helft van de leerkrachten (54%) constateert dat kinderen zijn vooruitgegaan in taalvaardigheid.
 • Leerkrachten voelen zich geïnspireerd in hun eigen schrijfonderwijs en krijgen handvatten aangereikt van de Schoolschrijvers.
 • Meer dan 9 op de 10 kinderen (92%) beveelt een Schoolschrijver aan bij andere kinderen.

Onderzoeksrapport van Centrum Brein en Leren, Vrije Universiteit (2015):  Verhalen vertellen, verwonderen en verbeelden met De Schoolschrijver

Beter leesklimaat op school

Het Halfjaarprogramma heeft positief effect op het leesgedrag van de leerlingen en op het leesbevorderingsbeleid in de school:

 • Leerlingen zoeken actiever boeken, kiezen gevarieerder en bezoeken vaker de bibliotheek.
 • De leesmotivatie en leesverbeelding bij leerlingen nemen toe.
 • Het leesklimaat verbetert schoolbreed.

Uit onderzoek van Cubiss, in opdracht van Stichting Lezen (2012): Eindrapportage De Schoolschrijver.

Leesmotivatie en schrijfvaardigheid

 • De Schoolschrijver verrijkt de leesomgeving van het kind.
 • Het Halfjaarprogramma prikkelt de kinderen verhalen te schrijven, en vergroot de schrijfvaardigheid van de kinderen.
 • De methode draagt bij aan de samenwerking tussen ouders en school.
 • De Schoolschrijver biedt handvatten om in de klas te werken aan de taalverzorging.

Onderzoek van het Lectoraat van de iPabo Amsterdam (2010)

Feiten en cijfers over laaggeletterdheid

Kijk hier voor een bondig overzicht van Cijfers & Feiten op het gebied van laaggeletterdheid.

Cijfers & feiten

Hoeveel Nederlanders zijn laaggeletterd?
2,5 miljoen Nederlandse volwassenen zijn laaggeletterd en/of laaggecijferd, dit is 18 procent van de totale Nederlandse bevolking (Algemene Rekenkamer, 2016).

Hoe is het gesteld met het onderwijs?
In vergelijking met 2015 en 2016 behalen minder leerlingen het streefniveau lezen. Het didactisch handelen van leerkrachten neemt, ondanks de noodzaak, nauwelijks toe wegens ‘toenemend lerarentekort, teruglopende achterstandsmiddelen en regionale krimp’ (Inspectie van het onderwijs, 2018).

Taalachterstand
Een kwart van de leerlingen verlaat de basisschool met een taalachterstand van twee jaar. Het reguliere onderwijs kan deze achterstand vooralsnog niet wegwerken (Inspectie van het Onderwijs, 2013).
De kans op taalachterstand als volwassene is groter wanneer iemand als kind een taalachterstand had. 14 procent van de Nederlandse kinderen loopt de kans om later een laaggeletterd te worden (Stichting Lezen & Schrijven, 2014).

Hoe scoort Nederland internationaal op leesplezier?
Op het gebied van leesvaardigheid staat Nederland op de zesde plaats van de 27 EU-landen (Resultaten PISA, 2015). Het leesplezier in Nederland loopt terug. Dit kan leiden tot een negatieve cyclus: kinderen die niet graag lezen, behalen minder vaak het hoogste leesniveau wat weer leidt tot minder leesplezier. Internationaal gezien scoort Nederland de een na laagste score als het gaat om leesplezier (Inspectie van het Onderwijs, 2018)
Uit internationaal onderzoek onder 49 landen blijkt dat Nederland redelijk scoort op technisch lezen, maar helemaal onderaan bungelt als het gaat om leesplezier (Onderzoek leesattitude PIRLS, 2011).

Leesplezier: waar is dit goed voor?
Verschillende onderzoeken tonen aan dat lezen zowel tekstbegrip als spellingvaardigheid positief beïnvloed. Het lezen van boeken heeft effect op het behalen van hogere CITO-scores (Kortlever en Lemmens, 2012).

Het Promotieonderzoek van Suzanne Mol wijst uit dat lezers niet alleen hoger scoren op taal- en leesvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Kinderen die veel lezen belanden hoger op de maatschappelijke ladder (2010, Universiteit Leiden).

Daarnaast vergroot geletterdheid de maatschappelijke zelfredzaamheid: het invullen van formulieren, lezen van bijsluiters en werken op de computer wordt eenvoudiger naarmate de geletterdheid hoger is (Stichting Lezen & Schrijven, 2018 en NRC Handelsblad, 2018).

Bovenstaande geeft de urgentie aan van De Schoolschrijver. De Schoolschrijver stimuleert met een innovatief concept het leesplezier, taal en creatief schrijven van kinderen op basisscholen die sterker willen worden in taal.

Lees ook ons jaarverslag.

Instagram